Zásady ochrany osobných údajov

1. ochrana údajov v skratke
Všeobecné informácie
Nasledujúce informácie poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa deje s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite túto webovú lokalitu. Osobné údaje sú všetky údaje, na základe ktorých vás možno osobne identifikovať. Podrobnejšie informácie o ochrane údajov nájdete v našom vyhlásení o ochrane údajov pod týmto textom.

Zhromažďovanie údajov na tejto webovej lokalite
Kto je zodpovedný za zhromažďovanie údajov na tejto webovej lokalite?

Spracovanie údajov na tejto webovej stránke vykonáva prevádzkovateľ webovej stránky. Ich kontaktné údaje nájdete v tiráži tejto webovej stránky.

Ako zhromažďujeme vaše údaje?
Na jednej strane sa vaše údaje zhromažďujú, keď nám ich poskytnete. Môžu to byť napríklad údaje, ktoré zadávate do kontaktného formulára.

Ostatné údaje zhromažďujú naše počítačové systémy automaticky alebo s vaším súhlasom, keď navštívite webové stránky. Ide najmä o technické údaje (napr. váš internetový prehliadač, operačný systém alebo čas zobrazenia stránky). Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky, len čo vstúpite na túto webovú lokalitu.

Na čo používame vaše údaje?
Niektoré údaje sa zhromažďujú na zabezpečenie bezchybného poskytovania webovej stránky. Ďalšie údaje sa môžu použiť na analýzu vášho správania.

Aké práva máte na svoje údaje?
Máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o pôvode, príjemcovi a účele uložených osobných údajov. Máte tiež právo požiadať o opravu alebo vymazanie týchto údajov. Ak ste udelili súhlas so spracovaním údajov, môžete ho kedykoľvek v budúcnosti odvolať. Za určitých okolností máte tiež právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Okrem toho máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

V tejto súvislosti, ako aj v prípade ďalších otázok týkajúcich sa ochrany údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v tiráži.

Analytické nástroje a nástroje tretích strán
Pri návšteve tejto webovej stránky možno štatisticky analyzovať vaše správanie pri surfovaní. To sa vykonáva najmä pomocou súborov cookie a takzvaných analytických programov.

Podrobné informácie o týchto analytických programoch nájdete v nasledujúcom vyhlásení o ochrane údajov.

2 Hosting a siete na doručovanie obsahu (CDN)
Externý hosting
Túto webovú lokalitu hostí externý poskytovateľ služieb (hoster). Osobné údaje zhromaždené na tejto webovej lokalite sú uložené na serveroch poskytovateľa hostingu. Môže ísť okrem iného o IP adresy, žiadosti o kontakt, metadáta a komunikačné údaje, zmluvné údaje, kontaktné údaje, mená, prístupy na webové stránky a iné údaje vytvorené prostredníctvom webovej stránky.

Hoster sa používa na účely plnenia zmluvy s našimi potenciálnymi a existujúcimi zákazníkmi (článok 6 ods. 1 písm. b DSGVO) a v záujme bezpečného, rýchleho a efektívneho poskytovania našej online ponuky profesionálnym poskytovateľom (článok 6 ods. 1 písm. f DSGVO).

Náš poskytovateľ hostingu bude spracúvať vaše údaje len v rozsahu potrebnom na plnenie svojich povinností týkajúcich sa služieb a bude sa riadiť našimi pokynmi týkajúcimi sa týchto údajov.

Uzatvorenie zmluvy o spracovaní na objednávku

S cieľom zabezpečiť spracovanie údajov v súlade s ochranou osobných údajov sme uzavreli zmluvu o poverenom spracovaní s naším poskytovateľom hostingových služieb.

3 Všeobecné poznámky a povinné informácie
Ochrana údajov
Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov a týmto vyhlásením o ochrane údajov.

Pri používaní tejto webovej stránky sa zhromažďujú rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, na základe ktorých vás možno osobne identifikovať. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, aké informácie zhromažďujeme a ako ich používame. Vysvetľuje tiež, ako a na aký účel sa to robí.

Radi by sme upozornili, že prenos údajov na internete (napr. pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Poznámka o príslušnom úrade.
Správcu údajov pre túto webovú lokalitu nájdete tu.

Zodpovedný orgán je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov (napr. mien, e-mailových adries a podobne).

Odvolanie súhlasu so spracovaním údajov
Mnohé operácie spracovania údajov sú možné len s vaším výslovným súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Na tento účel stačí neformálna e-mailová komunikácia s nami. Zákonnosť spracúvania údajov vykonaného do odvolania zostáva odvolaním nedotknutá.

Právo namietať proti zhromažďovaniu údajov v osobitných prípadoch a proti priamemu marketingu (článok 21 DSGVO)
AK JE SPRACOVANIE ÚDAJOV ZALOŽENÉ NA ČL. 6 ABS. 1 LIT. E ALEBO F DSGVO, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ PROTI SPRACOVANIU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV Z DÔVODOV VYPLÝVAJÚCICH Z VAŠEJ KONKRÉTNEJ SITUÁCIE; TO SA VZŤAHUJE AJ NA PROFILOVANIE ZALOŽENÉ NA TÝCHTO USTANOVENIACH. PRÍSLUŠNÝ PRÁVNY ZÁKLAD, NA KTOROM JE SPRACOVANIE ZALOŽENÉ, NÁJDETE V TOMTO VYHLÁSENÍ O OCHRANE ÚDAJOV. AK VZNESIETE NÁMIETKU, PRESTANEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE, POKIAĽ NEPREUKÁŽEME ZÁVAŽNÉ OPRÁVNENÉ DÔVODY NA SPRACÚVANIE, KTORÉ PREVAŽUJÚ NAD VAŠIMI ZÁUJMAMI, PRÁVAMI A SLOBODAMI, ALEBO AK SPRACÚVANIE NIE JE NA ÚČELY UPLATNENIA, VÝKONU ALEBO OBHAJOBY PRÁVNYCH NÁROKOV (NÁMIETKA PODĽA ČLÁNKU 21 ODS. 1 DSGVO).

AK SA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAJÚ NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ SA VÁS TÝKAJÚ, NA TAKÉTO MARKETINGOVÉ ÚČELY; TO PLATÍ AJ PRE PROFILOVANIE, POKIAĽ SÚVISÍ S TAKÝMTO PRIAMYM MARKETINGOM. AK VZNESIETE NÁMIETKU, VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SA UŽ NEBUDÚ POUŽÍVAŤ NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU (NÁMIETKA PODĽA § 21 ODS. 2 NEMECKÉHO ZÁKONA O OCHRANE ÚDAJOV).

Právo odvolať sa na príslušný dozorný orgán
V prípade porušenia GDPR majú dotknuté osoby právo obrátiť sa na dozorný orgán, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, pracoviska alebo miesta údajného porušenia. Právo na odvolanie sa nedotýka iných správnych alebo súdnych opravných prostriedkov.

Právo na prenosnosť údajov
Máte právo na to, aby sme údaje, ktoré spracúvame automaticky na základe vášho súhlasu alebo v rámci plnenia zmluvy, poskytli vám alebo tretej strane v bežnom, strojovo čitateľnom formáte. Ak požiadate o priamy prenos údajov inému prevádzkovateľovi, uskutoční sa len v rozsahu, v akom je to technicky možné.

Šifrovanie SSL alebo TLS
Z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu citlivého obsahu, ako sú objednávky alebo otázky, ktoré nám ako prevádzkovateľ stránky posielate, táto stránka používa šifrovanie SSL alebo TLS. Šifrované spojenie spoznáte podľa toho, že sa v riadku adresy prehliadača zmení adresa z “http://” na “https://” a podľa symbolu visiaceho zámku v riadku prehliadača.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám posielate, nemôžu čítať tretie strany.

Šifrované platobné transakcie na tejto webovej lokalite
Ak po uzatvorení zmluvy o úhrade nákladov vznikne povinnosť zaslať nám vaše platobné údaje (napr. číslo účtu v prípade povolenia inkasa), tieto údaje sú potrebné na spracovanie platby.

Platobné transakcie prostredníctvom bežných platobných metód (Visa/MasterCard, inkaso) sa vykonávajú výlučne prostredníctvom šifrovaného spojenia SSL alebo TLS. Šifrované spojenie spoznáte podľa toho, že sa v riadku adresy prehliadača zmení adresa z “http://” na “https://” a podľa symbolu visiaceho zámku v riadku prehliadača.

Vďaka šifrovanej komunikácii si platobné údaje, ktoré nám zasielate, nemôžu prečítať tretie strany.

Informácie, vymazanie a oprava
V rámci platných právnych ustanovení máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o svojich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účele spracovania údajov a prípadne právo na opravu alebo vymazanie týchto údajov. V prípade potreby a ďalších otázok týkajúcich sa osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v tiráži.

Právo na obmedzenie spracovania
Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v tiráži. Právo na obmedzenie spracovania existuje v nasledujúcich prípadoch:

Ak spochybníte správnosť nami uložených osobných údajov, zvyčajne potrebujeme čas na ich overenie. Počas trvania overovania máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
Ak k spracovaniu vašich osobných údajov došlo/dochádza nezákonne, môžete namiesto vymazania požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
Ak už vaše osobné údaje nepotrebujeme, ale vy ich potrebujete na uplatnenie, obhajobu alebo vymáhanie právnych nárokov, máte právo namiesto vymazania požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
Ak ste podali námietku v súlade s § 21 ods. 1 DSGVO, musí sa vykonať vyváženie vašich a našich záujmov. Pokiaľ sa neurčí, ktoré záujmy prevažujú, máte právo požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
Ak ste obmedzili spracúvanie svojich osobných údajov, tieto údaje – okrem toho, že sa uchovávajú – sa môžu spracúvať len s vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

Námietka proti marketingovým e-mailom
Nesúhlasíme s používaním kontaktných údajov zverejnených v rámci povinnosti tlače na zasielanie reklamných a informačných materiálov, ktoré neboli výslovne vyžiadané. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo podniknúť právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, napr. prostredníctvom nevyžiadanej pošty.

4. zhromažďovanie údajov na tejto webovej stránke
Sušienky
Naše internetové stránky používajú takzvané “cookies”. Súbory cookie sú malé textové súbory a nespôsobujú žiadne poškodenie koncového zariadenia. Sú uložené dočasne počas trvania relácie (súbory cookie relácie) alebo trvalo (trvalé súbory cookie) vo vašom koncovom zariadení. Súbory cookie relácie sa automaticky vymažú po skončení vašej návštevy. Trvalé súbory cookie zostávajú uložené vo vašom koncovom zariadení, kým ich sami neodstránite alebo kým ich váš webový prehliadač neodstráni automaticky.

V niektorých prípadoch sa pri vstupe na našu stránku môžu do vášho koncového zariadenia ukladať aj súbory cookie tretích strán (súbory cookie tretích strán). Tie nám alebo vám umožňujú využívať určité služby spoločnosti tretej strany (napr. súbory cookie na spracovanie platobných služieb).

Súbory cookie majú rôzne funkcie. Mnohé súbory cookie sú technicky nevyhnutné, pretože niektoré funkcie webovej stránky by bez nich nefungovali (napr. funkcia nákupného košíka alebo zobrazovanie videí). Iné súbory cookie sa používajú na vyhodnocovanie správania používateľov alebo na zobrazovanie reklamy.

Súbory cookie, ktoré sú potrebné na uskutočnenie procesu elektronickej komunikácie (nevyhnutné súbory cookie) alebo na zabezpečenie určitých funkcií, ktoré si želáte (funkčné súbory cookie, napr. pre funkciu nákupného košíka), alebo na optimalizáciu webovej stránky (napr. súbory cookie na meranie návštevnosti webovej stránky), sa ukladajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO, pokiaľ nie je uvedený iný právny základ. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na ukladaní súborov cookie na účely technicky bezchybného a optimalizovaného poskytovania svojich služieb. Ak bol vyžiadaný súhlas s ukladaním súborov cookie, ukladanie príslušných súborov cookie sa zakladá výlučne na tomto súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a DSGVO); súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o inštalácii súborov cookie a povolili ich iba v jednotlivých prípadoch, vylúčili prijímanie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne a aktivovali automatické vymazanie súborov cookie pri zatvorení prehliadača. Ak zakážete súbory cookie, funkčnosť tejto webovej stránky môže byť obmedzená.

Ak súbory cookie používajú spoločnosti tretích strán alebo na účely analýzy, budeme vás informovať osobitne v rámci tohto vyhlásenia o ochrane údajov a v prípade potreby vás požiadame o súhlas.

Súbory denníka servera
Poskytovateľ stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie do takzvaných súborov denníka servera, ktoré nám váš prehliadač automaticky odovzdáva. Sú to

typ a verzia prehliadača
Použitý operačný systém
URL odkazovateľa
Názov hostiteľa pristupujúceho počítača
Čas požiadavky servera
IP adresa
Tieto údaje nie sú zlúčené s inými zdrojmi údajov.

Zhromažďovanie týchto údajov je založené na § 6 ods. 1 písm. f) DSGVO. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na technicky bezchybnej prezentácii a optimalizácii svojej webovej stránky, pre ktorú sa musia zaznamenávať súbory denníka servera.

Kontaktný formulár
Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, vaše údaje z formulára vrátane kontaktných údajov, ktoré ste v ňom uviedli, uložíme na účely spracovania otázky a v prípade ďalších otázok. Tieto údaje neposkytujeme ďalej bez vášho súhlasu.

Spracúvanie týchto údajov je založené na § 6 ods. 1 písm. b DSGVO, ak vaša žiadosť súvisí s plnením zmluvy alebo je potrebná na vykonanie predzmluvných opatrení. Vo všetkých ostatných prípadoch je spracúvanie založené na našom oprávnenom záujme na efektívnom spracovaní nám adresovaných otázok (článok 6 ods. 1 písm. f) DSGVO) alebo na vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a) DSGVO), ak ste oň požiadali.

Údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, zostanú u nás, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ich uchovávaním alebo kým sa účel uchovávania údajov nezruší (napr. po ukončení spracovania vašej otázky). Záväzné právne ustanovenia – najmä lehoty uchovávania – zostávajú nedotknuté.

Požiadavky e-mailom, telefonicky alebo faxom
Ak nás kontaktujete e-mailom, telefonicky alebo faxom, vaša požiadavka vrátane všetkých osobných údajov, ktoré z nej vyplývajú (meno, požiadavka), bude uložená a spracovaná na účely spracovania vašej požiadavky. Tieto údaje neposkytujeme ďalej bez vášho súhlasu.

Spracovanie týchto údajov je založené na článku 6 ods. 1 písm. b DSGVO, ak vaša žiadosť súvisí s plnením zmluvy alebo je potrebná na vykonanie predzmluvných opatrení. Vo všetkých ostatných prípadoch je spracúvanie založené na našom oprávnenom záujme na efektívnom spracovaní nám adresovaných otázok (§ 6 ods. 1 písm. f) DSGVO) alebo na vašom súhlase (§ 6 ods. 1 písm. a) DSGVO), ak ste oň požiadali.

Údaje, ktoré nám zašlete prostredníctvom žiadosti o kontakt, zostanú u nás, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, kým neodvoláme váš súhlas s ich uložením alebo kým sa účel uloženia údajov nezruší (napr. po spracovaní vašej žiadosti). Záväzné právne ustanovenia – najmä zákonné lehoty uchovávania – zostávajú nedotknuté.

Registrácia na tejto webovej stránke
Na tejto webovej stránke sa môžete zaregistrovať, aby ste mohli využívať ďalšie funkcie tejto webovej stránky. Údaje, ktoré ste zadali na tento účel, používame len na využitie konkrétnej ponuky alebo služby, na ktorú ste sa zaregistrovali. Povinné informácie požadované počas registrácie musia byť poskytnuté v plnom rozsahu. V opačnom prípade registráciu zamietneme.

V prípade dôležitých zmien, napr. v rozsahu ponuky alebo v prípade technicky nevyhnutných zmien, použijeme e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii, aby sme vás o tom informovali.

Údaje zadané pri registrácii sa spracúvajú na účely realizácie používateľského vzťahu založeného registráciou a v prípade potreby na iniciovanie ďalších zmlúv (článok 6 ods. 1 písm. b DSGVO).

Údaje zozbierané počas registrácie uchovávame dovtedy, kým ste zaregistrovaný na tejto webovej stránke, a potom ich vymažeme. Zákonné lehoty uchovávania zostávajú nedotknuté.

5 Sociálne médiá
Zásuvné moduly sociálnych médií so Shariffom
Na tejto webovej stránke sa používajú doplnky sociálnych médií (napr. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Zásuvné moduly zvyčajne spoznáte podľa príslušných log sociálnych sietí. Na zabezpečenie ochrany údajov na tejto webovej lokalite používame tieto zásuvné moduly len v spojení s takzvaným riešením “Shariff”. Táto aplikácia zabraňuje tomu, aby zásuvné moduly integrované na tejto webovej stránke prenášali údaje príslušnému poskytovateľovi pri prvom vstupe na stránku.

Až po aktivácii príslušného pluginu kliknutím na príslušné tlačidlo sa vytvorí priame spojenie so serverom poskytovateľa (súhlas). Hneď ako aktivujete zásuvný modul, príslušný poskytovateľ dostane informácie o tom, že ste navštívili túto webovú lokalitu s vašou IP adresou. Ak ste zároveň prihlásení do svojho účtu na sociálnych sieťach (napr. Facebook), príslušný poskytovateľ môže priradiť vašu návštevu tejto webovej stránky k vášmu používateľskému účtu.

Aktivácia zásuvného modulu predstavuje súhlas v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

Zásuvné moduly Facebook (tlačidlo “Páči sa mi to” a “Zdieľať”)
Na tejto webovej stránke sú integrované zásuvné moduly sociálnej siete Facebook. Poskytovateľom tejto služby je spoločnosť Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko. Podľa spoločnosti Facebook sa však zhromaždené údaje prenášajú aj do USA a ďalších tretích krajín.

Zásuvné moduly Facebook spoznáte podľa loga Facebook alebo tlačidla “To sa mi páči” na tejto webovej lokalite. Prehľad pluginov Facebooku nájdete tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Keď navštívite túto webovú lokalitu, medzi vaším prehliadačom a serverom Facebooku sa vytvorí priame spojenie prostredníctvom zásuvného modulu. Týmto spôsobom Facebook získava informácie o tom, že ste navštívili túto webovú lokalitu s vašou IP adresou. Ak kliknete na tlačidlo “To sa mi páči” na Facebooku, keď ste prihlásení do svojho konta na Facebooku, môžete prepojiť obsah tejto webovej stránky so svojím profilom na Facebooku. To umožňuje spoločnosti Facebook priradiť vašu návštevu tejto webovej lokality k vášmu používateľskému kontu. Chceli by sme zdôrazniť, že ako poskytovatelia stránok nemáme vedomosť o obsahu prenášaných údajov a ich použití spoločnosťou Facebook. Viac informácií o tom nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook na adrese: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Ak nechcete, aby spoločnosť Facebook mohla spájať vašu návštevu tejto webovej lokality s vaším používateľským účtom na Facebooku, odhláste sa zo svojho používateľského účtu na Facebooku.

Používanie pluginov Facebooku je založené na § 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na zabezpečení čo najväčšej viditeľnosti v sociálnych médiách. Pokiaľ bol vyžiadaný príslušný súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe § 6 ods. 1 písm. a) DSGVO; súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Plugin Instagram
Funkcie služby Instagram sú integrované do tejto webovej stránky. Tieto funkcie poskytuje spoločnosť Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Ak ste prihlásení do svojho konta na Instagrame, môžete obsah z tejto webovej stránky prepojiť so svojím profilom na Instagrame kliknutím na tlačidlo Instagram. To umožňuje spoločnosti Instagram priradiť vašu návštevu tejto webovej lokality k vášmu používateľskému kontu. Chceli by sme zdôrazniť, že ako poskytovatelia stránok nemáme vedomosť o obsahu prenášaných údajov a ich použití spoločnosťou Instagram.

Ukladanie a analýza údajov sa zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na zabezpečení čo najväčšej viditeľnosti v sociálnych médiách. Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe článku 6 ods. 1 písm. a DSGVO; súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Plugin Pinterest
Na tejto webovej lokalite používame sociálne pluginy zo sociálnej siete Pinterest, ktorú prevádzkuje spoločnosť Pinterest Inc, 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA (“Pinterest”).

Keď vyvoláte stránku obsahujúcu takýto doplnok, váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi Pinterest. Zásuvný modul prenáša registračné údaje na server spoločnosti Pinterest v USA. Tieto protokolové údaje môžu obsahovať vašu IP adresu, adresu navštívených webových stránok, ktoré obsahujú aj funkcie Pinterest, typ a nastavenia vášho prehliadača, dátum a čas požiadavky, spôsob používania Pinterest a súbory cookie.

Ukladanie a analýza údajov sa zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na zabezpečení čo najväčšej viditeľnosti v sociálnych médiách. Pokiaľ bol vyžiadaný príslušný súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe článku 6 ods. 1 písm. a DSGVO; súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Viac informácií o účele, rozsahu a ďalšom spracovaní a používaní údajov spoločnosťou Pinterest, ako aj o vašich právach v tejto súvislosti a možnostiach ochrany vášho súkromia nájdete v informáciách o ochrane údajov spoločnosti Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

6. analytické a reklamné nástroje
Služba Google Analytics
Táto webová lokalita využíva funkcie webovej analytickej služby Google Analytics. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Služba Google Analytics používa takzvané “cookies”. Ide o textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej lokality. Informácie o vašom používaní tejto webovej lokality, ktoré generuje súbor cookie, sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú.

Ukladanie súborov cookie služby Google Analytics a používanie tohto analytického nástroja sa zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem analyzovať správanie používateľov s cieľom optimalizovať svoju webovú stránku a reklamu. Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas (napr. súhlas s ukladaním súborov cookie), spracovanie sa vykonáva výlučne na základe článku 6 ods. 1 písm. a DSGVO; súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Anonymizácia IP

Na tejto webovej lokalite sme aktivovali funkciu anonymizácie IP. To znamená, že spoločnosť Google skráti vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore predtým, ako ju prenesie do Spojených štátov. Len vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server spoločnosti Google v USA a tam sa skráti. V mene prevádzkovateľa tejto webovej lokality bude spoločnosť Google používať tieto informácie na účely vyhodnocovania vášho používania webovej lokality, zostavovania správ o činnosti webovej lokality pre prevádzkovateľa webovej lokality a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej lokality a používaním internetu prevádzkovateľovi webovej lokality. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nezlučuje s inými údajmi spoločnosti Google.

Zásuvný modul prehliadača

Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo svojom prehliadači, avšak upozorňujeme, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google, stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Námietka proti zhromažďovaniu údajov

Zhromažďovaniu vašich údajov službou Google Analytics môžete zabrániť kliknutím na nasledujúce prepojenie. Nastaví sa súbor cookie na odhlásenie, ktorý zabráni zhromažďovaniu vašich údajov pri ďalších návštevách tejto webovej lokality: Deaktivujte službu Google Analytics.

Viac informácií o tom, ako služba Google Analytics spracúva údaje používateľov, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Spracovanie objednávok

So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok a pri používaní služby Google Analytics v plnej miere uplatňujeme prísne požiadavky nemeckých orgánov na ochranu údajov.

Doba skladovania

Údaje uložené spoločnosťou Google na úrovni používateľa a udalosti, ktoré sú spojené so súbormi cookie, identifikátormi používateľa (napr. ID používateľa) alebo reklamnými identifikátormi (napr. súbory cookie DoubleClick, reklamné ID systému Android), sa po 14 mesiacoch anonymizujú alebo vymažú. Podrobnosti nájdete na tomto odkaze: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google AdSense
Táto webová lokalita používa službu integrácie reklamy Google AdSense. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Služba Google AdSense používa súbory cookie, čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré pomáhajú webovej stránke analyzovať, ako používatelia používajú stránku. Služba Google AdSense používa aj takzvané webové signály (neviditeľnú grafiku). Prostredníctvom týchto webových majákov možno analyzovať informácie, ako je návštevnosť týchto stránok.

Informácie generované súbormi cookie a webovými signálmi o vašom používaní tejto webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) a o poskytovaní reklamných formátov sa prenášajú a ukladajú na serveroch spoločnosti Google v Spojených štátoch. Tieto informácie môže spoločnosť Google zasielať svojim zmluvným partnerom. Spoločnosť Google však nebude spájať vašu IP adresu s inými údajmi, ktoré ste uložili.

Ukladanie súborov cookie AdSense je založené na článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem analyzovať správanie používateľov s cieľom optimalizovať svoju webovú ponuku a reklamu.

Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo svojom prehliadači, avšak upozorňujeme, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Používaním tejto webovej lokality súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.

Remarketing v službe Google Analytics
Táto webová stránka využíva funkcie remarketingu Google Analytics v spojení s krížovými funkciami Google Ads a Google DoubleClick. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Táto funkcia umožňuje prepojiť reklamné cieľové skupiny vytvorené pomocou služby Google Analytics Remarketing s prierezovými funkciami Google Ads a Google DoubleClick. Týmto spôsobom sa môžu personalizované reklamné správy založené na záujmoch, ktoré boli prispôsobené na základe vášho predchádzajúceho používania a správania pri prehliadaní na jednom koncovom zariadení (napr. mobilnom telefóne), zobrazovať aj na inom vašom koncovom zariadení (napr. tablete alebo počítači).

Ak ste na to dali súhlas, spoločnosť Google na tento účel prepojí vašu históriu prehliadania webových stránok a aplikácií s vaším účtom Google. To umožňuje zobrazovanie rovnakých personalizovaných reklamných správ na všetkých zariadeniach, na ktorých ste prihlásení pomocou svojho konta Google.

Na podporu tejto funkcie zhromažďuje služba Google Analytics identifikátory používateľov overené spoločnosťou Google, ktoré sú dočasne prepojené s našimi údajmi služby Google Analytics na definovanie a vytváranie publika na cielenie reklamy medzi zariadeniami.

Remarketing/cielenie na rôzne zariadenia môžete natrvalo odmietnuť vypnutím prispôsobenej reklamy; postupujte podľa tohto odkazu: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Agregácia údajov zhromaždených vo vašom účte Google sa zakladá výlučne na vašom súhlase, ktorý môžete udeliť alebo odvolať v spoločnosti Google (článok 6 ods. 1 písm. a DSGVO). V prípade procesov zhromažďovania údajov, ktoré nie sú zlúčené s vaším účtom Google (napr. preto, že nemáte účet Google alebo ste proti zlúčeniu namietali), sa zhromažďovanie údajov zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Oprávnený záujem vyplýva zo skutočnosti, že prevádzkovateľ webovej stránky má záujem o anonymnú analýzu návštevníkov webovej stránky na reklamné účely.

Ďalšie informácie a ustanovenia o ochrane údajov nájdete vo vyhlásení spoločnosti Google o ochrane údajov na adrese: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Reklamy Google a sledovanie konverzií Google
Táto webová lokalita používa reklamy Google. Google Ads je online reklamný program spoločnosti Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

V rámci služby Google Ads používame tzv. sledovanie konverzií. Keď kliknete na reklamu umiestnenú spoločnosťou Google, nastaví sa súbor cookie na sledovanie konverzií. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré internetový prehliadač ukladá do počítača používateľa. Tieto súbory cookie strácajú svoju platnosť po 30 dňoch a nepoužívajú sa na osobnú identifikáciu používateľa. Ak používateľ navštívi určité stránky tejto webovej lokality a platnosť súboru cookie ešte nevypršala, spoločnosť Google a my môžeme rozpoznať, že používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku.

Každý zákazník služby Google Ads dostane iný súbor cookie. Súbory cookie nie je možné sledovať na webových stránkach zákazníkov služby Google Ads. Informácie získané prostredníctvom súboru cookie konverzie sa používajú na vytváranie štatistík konverzií pre zákazníkov služby Google Ads, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzií. Klienti poznajú celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku označenú značkou sledovania konverzií. Nedostávajú však žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť na osobnú identifikáciu používateľov. Ak si neželáte zúčastňovať sa na sledovaní, môžete toto používanie odmietnuť jednoduchou deaktiváciou súboru cookie na sledovanie konverzií od spoločnosti Google prostredníctvom svojho internetového prehliadača v používateľských nastaveniach. Potom nebudete zahrnutí do štatistík sledovania konverzií.

Ukladanie “konverzných súborov cookie” a používanie tohto nástroja na sledovanie sa zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem analyzovať správanie používateľov s cieľom optimalizovať svoju webovú stránku a reklamu. Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas (napr. súhlas s ukladaním súborov cookie), spracovanie sa vykonáva výlučne na základe článku 6 ods. 1 písm. a DSGVO; súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Viac informácií o reklamách Google a sledovaní konverzií Google nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o inštalácii súborov cookie a povolili ich iba v jednotlivých prípadoch, vylúčili prijímanie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne a aktivovali automatické vymazanie súborov cookie pri zatvorení prehliadača. Ak zakážete súbory cookie, funkčnosť tejto webovej stránky môže byť obmedzená.

7. NEWSLETTER
Podrobnosti o novinkách
Ak chcete dostávať newsletter ponúkaný na webovej lokalite, požiadame vás o e-mailovú adresu, ako aj o informácie, ktoré nám umožnia overiť, že ste vlastníkom uvedenej e-mailovej adresy a že súhlasíte so zasielaním newslettera. Žiadne ďalšie údaje sa nezbierajú alebo len na dobrovoľnom základe. Tieto údaje používame výlučne na odoslanie požadovaných informácií a neposkytujeme ich tretím stranám.

Spracovanie údajov zadaných v registračnom formulári na zasielanie noviniek je založené výlučne na vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a DSGVO). Svoj súhlas s uchovávaním údajov, e-mailovej adresy a jej používaním na zasielanie informačného bulletinu môžete kedykoľvek odvolať, napr. prostredníctvom odkazu “Odhlásiť sa z odberu” v informačnom bulletine. Odvolanie nemá vplyv na zákonnosť už vykonaných operácií spracovania údajov.

Údaje, ktoré ste poskytli na odber informačného bulletinu, budeme uchovávať my alebo poskytovateľ služieb zasielania informačného bulletinu, kým sa neodhlásite z odberu informačného bulletinu, a po odhlásení sa z odberu informačného bulletinu budú zo zoznamu distribútorov vymazané. Údaje, ktoré sme uložili na iné účely, tým nebudú dotknuté.

Po odhlásení sa z distribučného zoznamu informačných bulletinov bude vaša e-mailová adresa uložená nami alebo poskytovateľom služieb zasielania informačných bulletinov na čiernej listine, aby sa v prípade potreby zabránilo budúcemu zasielaniu e-mailov. Údaje z čiernej listiny sa použijú len na tento účel a nebudú sa spájať s inými údajmi. Slúži to vášmu záujmu a nášmu záujmu dodržiavať zákonné požiadavky pri zasielaní informačných bulletinov (oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO). Ukladanie na čiernu listinu nie je časovo obmedzené. Proti ukladaniu môžete namietať, ak vaše záujmy prevažujú nad naším oprávneným záujmom.

8. zásuvné moduly a nástroje
YouTube s rozšírenou ochranou údajov
Táto webová lokalita integruje videá zo služby YouTube. Prevádzkovateľom týchto stránok je spoločnosť Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Službu YouTube používame v režime rozšírenej ochrany údajov. Podľa YouTube tento režim znamená, že YouTube neukladá žiadne informácie o návštevníkoch tejto webovej lokality pred tým, ako si pozrú video. Prenos údajov partnerom spoločnosti YouTube však nie je nevyhnutne vylúčený rozšíreným režimom ochrany údajov. YouTube tak vytvorí spojenie so sieťou Google DoubleClick bez ohľadu na to, či si video pozriete.

Hneď ako spustíte video YouTube na tejto webovej lokalite, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube. Server YouTube tak získa informácie o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili. Ak ste prihlásení do svojho konta YouTube, umožňujete YouTube priradiť vaše správanie pri surfovaní priamo k vášmu osobnému profilu. Môžete tomu zabrániť odhlásením sa z konta YouTube.

Okrem toho môže služba YouTube po spustení videa uložiť do vášho koncového zariadenia niekoľko súborov cookie. Pomocou týchto súborov cookie môže spoločnosť YouTube získavať informácie o návštevníkoch tejto webovej lokality. Tieto informácie sa okrem iného používajú na zostavovanie štatistík videí, zlepšovanie používateľského zážitku a predchádzanie pokusom o podvod. Súbory cookie zostávajú vo vašom zariadení, kým ich neodstránite.

V prípade potreby sa po spustení videa YouTube môžu spustiť ďalšie procesy spracovania údajov, na ktoré nemáme vplyv.

YouTube sa používa na účely atraktívnej prezentácie našich online ponúk. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Pokiaľ bol vyžiadaný príslušný súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe článku 6 ods. 1 písm. a DSGVO; súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie o ochrane údajov v službe YouTube nájdete v jej zásadách ochrany osobných údajov na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=de.